dudasport

Nauka pływania

REGULAMIN

 

 1. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania organizowane przez DudaSport odbywają się na krytej pływalni w Centrum Widowiskowo-Sportowym, plac Ks. K. Kochaja 1 w Kozach.

 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem (dostępnym na stronie dudasport.pl) w okresie od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych od szkoły – jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

 3. Zajęcia prowadzone się w grupach liczących do 7 uczestników. Grupy tworzone są z uwzględnieniem stopnia zaawansowania umiejętności pływackich uczestnika.

 4. Przed przystąpieniem do zajęć nauki pływania każdy rodzic/opiekun uczestnika ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku przeciwwskazań dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania – rodzic/opiekun akceptując regulamin deklaruje, że dziecko uczestniczące na zajęciach jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.

 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapisanie dziecka/uczestnika do grupy zajęciowej, oraz opłacenie zajęć. Opłacamy taką liczbę zajęć jaka jest przewidziana przez DudaSport w danym miesiącu.

 6. Opłaty można dokonać  przelewem na konto firmowe 87 1140 2004 0000 3102 7976 5081 lub u instruktora gotówką na ostatnich zajęciach w miesiącu. W treści przelewu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

 7. DudaSport nie dokonuje zwrotów opłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w zajęciach, ma on natomiast możliwość odrobienia tych zajęć w uzgodnionym wcześniej terminie. Odrobienie zajęć będzie możliwe do 30 dni od zgłoszonej nieobecności.

 1. O każdej nieobecności dziecka na zajęciach rodzic/opiekun zobowiązany jest powiadomić instruktora prowadzącego dzień wcześniej (preferowany kontakt w formie sms). W przypadku braku informacji nie będzie możliwości odrobienia zajęć.

 2. DudaSport zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, odwołania zajęć z przyczyn niezależnych oraz zobowiązuje się zwrócić należność za niezrealizowane zajęcia.

 3. DudaSport zastrzega sobie możliwość prowadzenia zajęć w formie zastępstwa instruktora prowadzącego zajęcia z daną grupą przez innego instruktora o stosownych kwalifikacjach.

 4. Instruktorzy DudaSport sprawują opiekę nad kursantami na pływalni oraz pomagają w razie konieczności w szatniach przy przebieraniu. Rodzice przejmują opiekę nad dziećmi w holu pływalni w przypadku problemów z odbiorem dzieci po zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny 504 104 149.

 5. Uczestników nauki pływania obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin krytej pływalni Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach.

 6. Opłacenie zajęć lub podpis niniejszego regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją.

Do góry