dudasport

Wypożyczalnia sprzętu sportowego

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

 

 

Opis podmiotów:

 

Wypożyczalnia – miejsce sprzętu sportowego; DudaSport Duda Damian 43-340 Kozy ul. Beskidzka 118 którego właścicielem jest Damian Duda.

 

Klient – każda osoba pełnoletnia, posiadająca ważny dokument tożsamości, która podpisuje umowę z wypożyczalnią i akceptuje regulamin.

 

Sprzęt sportowy – termin określający przedmiot wypożyczenia,

 

Umowa – dokument zawierany między wypożyczalnią a Klientem zawierający podstawowe informacje odnośnie wypożyczanego sprzętu sportowego oraz podlegający niniejszemu regulaminowi.

 

 

 

1. Klient w momencie podpisania umowy, potwierdza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.

 

2. Przy podpisywaniu umowy Klient ma obowiązek posiadać ze sobą dokument potwierdzający jego tożsamość który.

 

3. Klient podpisując umowę potwierdza, że otrzymał sprzęt sportowy w pełni sprawny technicznie, czysty, pozbawiony wad ukrytych, będzie go używał zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zobowiązuje się zwrócić wypożyczony sprzęt w takim samym stanie.

 

4. Klient podpisując umowę bierze odpowiedzialność za wypożyczany sprzęt oraz szkody jakie wyrządzi, w trakcie użytkowania. Oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat wypożyczanego sprzętu oraz będzie go użytkował zgodnie z jego specyfikacją i przeznaczeniem.

 

5. DudaSport Duda Damian nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie prawidłowej eksploatacji sprzętu.

 

6. W przypadku uszkodzenia sprzętu sportowego przez Klienta wypożyczalnia może zażądać od niego zwrotu kosztów przywrócenia sprzętu do stanu pierwotnego. Jednocześnie,

 wypożyczalnia zastrzega sobie, że Klient nie może dokonywać napraw we własnym zakresie. Wycena szkody spowodowanej przez Klienta ustala wypożyczalnia na podstawie stanu faktycznego.

 

7. Rezerwacja sprzętu w terminie wskazanym przez Klienta następuje po wpłacie zaliczki w wysokości 50zł (nie dotyczy wypożyczeń krótszych niż 7 dni). W przypadku rezygnacji z wypożyczenia w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym wypożyczeniem, zaliczka nie jest zwracana.

 

8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu sportowego następuje w dniu przewidzianym w umowie. Istnieje możliwość wcześniejszego zwrotu bez możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy. Liczba dni wypożyczenia liczy się od dnia, w którym sprzęt został wypożyczony do dnia, w którym jest zwracany. Pobranie zapłaty następuje w dniu podpisania umowy.

 

9. W przypadku przetrzymania sprzętu sportowego powyżej okresu zawartego w umowie Klient zobowiązuje się do zapłacenia kary w wysokości 150 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień do momentu uregulowania wszystkich płatności oraz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wypożyczalnie o przypuszczalnym terminie zwrotu.

 

10. W przypadku kradzieży, zaginięcia lub innej przyczyny uniemożliwiającej zwrot wypożyczonego sprzętu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wypożyczalnię. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany zwrócić równowartość wypożyczonego sprzętu (cena zakupu nowego sprzętu) w formie pieniężnej oraz uiścić wszystkie dodatkowe opłaty wynikające z niniejszego regulaminu w terminie ustalonym między Klientem, a wypożyczalnią.

 

11.W przypadku odstąpienia od niniejszego regulaminu przez Klienta i braku polubownego rozwiązania sporu, miejscem właściwym rozstrzygnięcia sporu jest sąd w Bielsku-Białej.

 

12. Inne, nie ujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi nowelizacjami).

 

Do góry